Zaznacz stronę

Regulamin sklepu internetowego online.ftl.pl

Spis treści 

1. OGÓLNE INFORMACJE I DEFINICJE

2. SKLEP INTERNETOWY I NASZE USŁUGI

3. ZAMÓWIENIE USŁUGI

4. PŁATNOŚĆ

5. WYKONANIE USŁUGI

6. WYMAGANIA TECHNICZE

7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

8. NASZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ, REKLAMACJE I POZASĄDOWE ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

9. DANE OSOBOWE

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

1. OGÓLNE INFORMACJE I DEFINICJE

 

1.1  Gdy piszemy w Regulaminie:

1. 1. 1  „Państwo” – mamy na myśli osobę lub podmiot (np. spółkę, fundację, stowarzyszenie), który korzysta z naszego Sklepu Internetowego;

1. 1.2  „My” lub „ftl” – mamy na myśli kancelarię prawną ftl Długosz Stolarski sp.k. (dawniej: FinTaxLegal Długosz Stolarski Radcowie Prawni sp.p.), ul. Moniuszki 6/2, 31-513 Kraków, której dokumentację przechowuje Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0001021813, NIP: 6751668227, e-mail: online@ftl.pl, telefon: +48 12 352 22 25

1.2 W Regulaminie określiliśmy m.in. zasady i warunki korzystania przez Państwa z naszego Sklepu Internetowego, w tym zasady i warunki świadczenia przez nas na Państwa rzecz usług pomocy prawnej online.

1.3 Niektóre pojęcia, pisane w Regulaminie od dużej litery, mają określone znaczenie. Wyjaśniamy je poniżej. 

Konsument

Zgodnie z art. 22[1] Kodeksu cywilnego – „osoba fizyczna dokonując z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową”.

Co to znaczy w praktyce? Jako kancelaria prawna jesteśmy przedsiębiorcą. Dlatego jeśli są Państwo „osobą fizyczną” (czyli – mówiąc prościej – człowiekiem) i korzystają z naszego Sklepu Internetowego (w tym zamawiają u nas Usługę) w celu „prywatnym” (niezwiązanym bezpośrednio z firmą) – są Państwo Konsumentem.

Usługa

Usługa pomocy prawnej online, oferowana przez nas w Sklepie Internetowym. Usługa – w zależności od jej parametrów opisanych w Sklepie Internetowym – może obejmować dodatkowo dostarczenie Państwu online określonych treści cyfrowych (np. wzoru dokumentu, poradnika, prezentacji).

Przedsiębiorca na prawach konsumenta

Zgodnie z art. 7aa Ustawy o prawach konsumenta jest to „osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.”.

Co to znaczy w praktyce? Jeśli prowadzą Państwo firmę jednoosobową i korzystają z naszego Sklepu Internetowego jako ta firma (w tym zamawiają u nas Usługę „na swoją firmę”), to będą Państwo mieli takie same prawa jak Konsument w razie np. odstąpienia od umowy. Nie dotyczy to jednak sytuacji, gdy zawrą Państwo z nami umowę, która ma dla Państwa charakter zawodowy, wynikający m.in. z PKD ujawnionego w Państwa wpisie do CEIDG (np. gdy sami zajmują się Państwo doradztwem prawnym, zamawiając u nas Usługę nie będą Państwo traktowani jako Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta).

Regulamin

Ten regulamin.
Sklep Internetowy Sklep internetowy, który prowadzimy pod adresem online.ftl.pl.
Ustawa o Prawach Konsumenta Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

2. SKLEP INTERNETOWY I NASZE USŁUGI

 

2.1. Sklep Internetowy umożliwia Państwu zamówienie naszych Usług w celu skorzystania z nich online.

2.2. Usługi pomocy prawnej online, które oferujemy w Sklepie Internetowym, obejmują udzielanie na Państwa zlecenie lub na Państwa rzecz porad, opinii i wyjaśnień w zakresie przepisów prawa, w tym prawa podatkowego.

2.3. Usługi oferowane w Sklepie Internetowym świadczymy wyłącznie przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość (np. wideokonferencja za pomocą komunikatora internetowego). Ewentualne rezultaty Usług (jeśli umowa dotycząca Usługi obejmuje dostarczenie Państwu takich rezultatów) przekazujemy Państwu wyłącznie przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość (np. e-mailem lub za pomocą uzgodnionego narzędzia online).

2.4. Jeśli są Państwo zainteresowani uzyskaniem pomocy prawnej w tradycyjny sposób (np. spotkanie osobiste, zamówienie pisemnej opinii prawnej itp.) i nie chcą Państwo Usługi online, prosimy o skontaktowanie się z nami e-mailowo (kontakt@ftl.pl) lub telefonicznie (+48 12 352 22 25). Informacje o naszej kancelarii znajdą też Państwo na naszej stronie internetowej www.ftl.pl.

2.5. Usługodawcą Usług oferowanych w naszym Sklepie Internetowym jesteśmy my (ftl). Usługi wykonują dla Państwa członkowie naszego zespołu – są to wykwalifikowani prawnicy posiadający tytuł zawodowy adwokata, radcy prawnego lub doradcy podatkowego.

2.6. Na stronach naszego Sklepu Internetowego znajdą Państwo aktualną ofertę naszych Usług. Poszczególne Usługi przedstawione w Sklepie Internetowym są odpowiednio opisane, poprzez wskazanie nazwy, przedmiotu i zakresu Usługi, ceny, dostępnych terminów naszych prawników
i orientacyjnego czasu trwania konsultacji lub spotkania lub innych parametrów.

3. ZAMÓWIENIE USŁUGI

 

3.1. Żeby zamówić nasze Usługi w Sklepie Internetowym, muszą Państwo być pełnoletni i mieć pełną zdolność do czynności prawnych. Jeśli zamawiają Państwo Usługi w imieniu spółki, fundacji, stowarzyszenia lub innego podmiotu, zapewniają nas Państwo, że są uprawnieni do działania w imieniu tego podmiotu (np. jako członek zarządu uprawniony do samodzielnej reprezentacji, prokurent, pełnomocnik itp.) i mogą Państwo w imieniu reprezentowanego przez Państwa podmiotu zawrzeć z nami ważną umowę dotyczącą Usługi.

3.2. Żeby zamówić Usługę, muszą Państwo kolejno:

3.2.1. wybrać interesującą Państwa Usługę spośród Usług oferowanych w Sklepie Internetowym;

3.2.2. określić (w ramach dostępnych opcji) parametry Usługi Usługi (jeśli w przypadku danej Usługi umożliwiamy wybór parametrów); termin wykonania Usługi (datę i godzinę rozpoczęcia spotkania online) wybierają Państwo zgodnie z pkt 3.3 poniżej);

3.2.3. podać nam swoje dane niezbędne do kontaktu w sprawie Usługi i wystawienia faktury (obejmuje to: Państwa imię i nazwisko i adres do faktury, adres e-mail i numer telefonu kontaktowego, a w przypadku, gdy składają Państwo zamówienia w ramach działalności gospodarczej lub w imieniu spółki, fundacji, stowarzyszenia lub innego podmiotu dodatkowo – pełną nazwę (firmę) i NIP);

3.2.4. zaznaczyć wymagane oświadczenia (dotyczące zapoznania się z Regulaminem i jego akceptacji oraz Państwa zgody na rozpoczęcie wykonywania Usługi wraz z pouczeniem o okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość) i nacisnąć przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” (lub równoważny).

3.3. Termin wykonania Usługi powinni Państwo wybrać i zarezerwować za pomocą udostępnionego przez nas w Sklepie Internetowym kalendarza w usłudze rezerwacji Microsoft Bookings. Państwa dane
podawane w Microsoft Bookings oraz podawane w trakcie składania zamówienia w Sklepie Internetowym powinny być ze sobą zgodne. Kalendarz umożliwia Państwu zapoznanie się z dostępnymi terminami i godzinami spotkań online z naszymi prawnikami. Termin mogą Państwo zarezerwować (wybierając spośród dostępnych terminów) – według Państwa wyboru

3.3.1. po złożeniu zamówienia (zwracamy uwagę, że z uwagi na upływ czasu pomiędzy złożeniem zamówienia a rezerwacją terminu, termin widoczny w kalendarzu Microsoft Bookings przed złożeniem zamówienia może stać się niedostępny w razie zarezerwowania go przez innego Klienta) albo 
3.3.2. przed złożeniem zamówienia (wówczas mają Państwo obowiązek złożyć i opłacić zamówienie za pomocą koszyka w Sklepie Internetowym w takim terminie, żebyśmy otrzymali całą należność za Usługę przed wybranym przez Państwa terminem spotkania – mamy prawo anulować rezerwację terminu, jeśli nie wpłynie do nas zamówienie i płatność od Państwa w sposób i w terminie opisanym powyżej).

3.4.Umowę dotyczącą Usługi zawierają Państwo z nami z chwilą złożenia zamówienia, czyli z chwilą naciśnięcia przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” (lub równoważnego) (ppkt 3.2.4). Umowa dotyczy Usługi, której termin wykonania wybierają Państwo w sposób opisany w pkt 3.3

3.5. Mają Państwo obowiązek podawania swoich danych zgodnie z prawdą. Jeśli Państwa dane uległy zmianie lub zauważą Państwo omyłkę po złożeniu zamówienia, powinni Państwo niezwłocznie skontaktować się z nami (np. e-mailowo lub telefonicznie).

3.6. W ramach korzystania ze Sklepu Internetowego zabronione jest dostarczanie przez Państwa treści bezprawnych, naruszających prawo lub dobre obyczaje. 

 

4. PŁATNOŚĆ

 

4.1. Usługi świadczymy w zamian za wynagrodzenie. Informacje o wysokości wynagrodzenia za daną Usługę są podane w Sklepie Internetowym, w tym są widoczne podczas składania zamówienia.

4.2. O ile w danej umowie nie uzgodnimy z Państwem inaczej, zapłatę za Usługę mają Państwo obowiązek uiścić w całości z góry, bezpośrednio po zamówieniu Usługi.

4.3. Płatności dokonują Państwo – według Państwa wyboru:

4.3.1. online, za pomocą bramki płatniczej dostarczanej przez dostawcę usług płatniczych, z którym współpracujemy, albo 
4.3.2. przelewem na nasz rachunek bankowy wskazany w toku składania zamówienia i widoczny w wiadomości e-mail z potwierdzeniem zamówienia.

4.4. Dostępne metody płatności za pomocą bramki płatniczej należy postępować zgodnie z informacjami wyświetlanymi w Sklepie Internetowym i bramce płatniczej. Dostępne w bramce metody płatności to: karta płatnicza, natychmiastowy przelew bankowy, BLIK, Apple Pay, Google Pay. Możemy też akceptować inne, dodatkowe metody płatności.

4.5. Jeśli w ciągu 3 dni roboczych od złożenia zamówienia, a w każdym razie przed uzgodnionym z Państwem terminem i godziną spotkania (jeśli od złożenia zamówienia do wybranego przez Państwa terminu spotkania pozostaje mniej niż 3 dni robocze), nie otrzymamy od Państwa całej należności za Usługę, umowa dotycząca Usługi zostaje rozwiązana (warunek rozwiązujący), z zastrzeżeniem pkt 5.1 zdanie drugie

4.6. Przez „dni robocze” rozumiemy dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 

5. WYKONANIE USŁUGI

 

5.1. Usługę wykonamy dla Państwa w terminie wybranym przez Państwa w sposób określony w pkt 3.3 Regulaminu.

5.2. Jeśli Umowa obejmuje spotkanie online (np. wideokonferencja w celu udzielenia porady prawnej), Zarówno my, jak i Państwo mamy obowiązek stawić się na spotkanie online w umówionym terminie. Każda ze stron ponosi odpowiedzialność za niestawienie się na spotkanie online w umówionym terminie, zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego w Polsce.

5.3. Usługa – w zależności od jej parametrów opisanych w Sklepie Internetowym – może obejmować dodatkowo dostarczenie Państwu online określonych treści cyfrowych (np. wzoru dokumentu, poradnika, prezentacji). Takie treści cyfrowe dostarczamy Państwu w powszechnie stosowanych formatach (np. PDF, .doc, .docx, .xlsx), w sposób i w terminie przewidzianym w umowie dotyczącej Usługi (np. e-mailem lub za pomocą określonego narzędzia online – np. lokalizacji w chmurze umożliwiającej pobranie przez Państwa dokumentu w określonym w umowie terminie). Treści cyfrowe, które Państwu dostarczamy, są przeznaczone wyłącznie na Państwa użytek, zgodnie z celem Usługi, i nie mogą być przez Państwa odsprzedawane ani dystrybuowane do innych podmiotów.

5.4. W niektórych przypadkach prawo nakłada na nas obowiązek pozyskania dodatkowych informacji na Państwa temat przed rozpoczęciem wykonywania Usługi (może to wynikać przede wszystkim z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu). W takiej sytuacji za pomocą dostępnego kanału kontaktu (e-mail, telefon) zwrócimy się do Państwa o przekazanie nam takich dodatkowych informacji. Jeśli nie udzielą nam Państwo wymaganych informacji w wyznaczonym przez nas odpowiednim terminie, odmówimy wykonania Usługi (warunek rozwiązujący) i niezwłocznie zwrócimy całą uiszczoną przez Państwa płatność za Usługę.

5.5. Wykonując Usługę mamy obowiązek przestrzegać przepisów prawa, w tym dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, a także zasad etyki zawodowej, obowiązujących naszych prawników (np. obowiązek unikania konfliktu interesów). Jeśli po zawarciu Umowy wyjdzie na jaw, że nie możemy wykonać Usługi dla Państwa, ponieważ naruszałoby to prawo lub byłoby to sprzeczne z zasadami etyki zawodowej obowiązującymi naszych prawników, odmówimy wykonania Usługi (rozwiązanie umowy) i niezwłocznie zwrócimy całą uiszczoną przez Państwa płatność za Usługę. W każdym wypadku wskażemy Państwu przyczynę i uzasadnimy odmowę wykonania Usługi.

5.6. Usługi dokumentujemy fakturą wystawioną na dane podane przez Państwa podczas składania zamówienia. Fakturę dostarczymy Państwu w postaci elektronicznej (plik PDF) na adres e-mail podany przez Państwa w związku z zamówieniem. Złożenie zamówienia w naszym Sklepie Internetowym oznacza, że akceptują Państwo otrzymywanie faktur elektronicznych w powyższy sposób. Dotyczy to również ewentualnych faktur korygujących i duplikatów faktur.

6. WYMAGANIA TECHNICZE

 

6.1. Do skorzystania ze Sklepu Internetowego i Usług wymagane jest używanie komputera osobistego (np. laptop, PC) lub urządzenia mobilnego (np. smartfon, tablet) z dostępem do Internetu (łącze powinno być stabilne i mieć przepustowość pozwalającą obsłużyć narzędzia wykorzystywane do wykonania Usługi online – np. telekonferencję), wyposażonego w przeglądarkę Internetową (zalecamy korzystanie z jednej z popularnych przeglądarek internetowych w aktualnej wersji).

6.2. W celu udziału w spotkaniu online (wideokonferencja) Państwa urządzenie powinno być wyposażone w kamerę internetową, mikrofon i głośniki (mogą też Państwo korzystać z zestawu słuchawkowego).

6.3. W celu umożliwienia Państwu skorzystania z Usług używamy różnych zewnętrznych narzędzi (takich jak np. komunikatory internetowe, rozwiązania wspierające rezerwację dostępnego terminu itp.). Dbamy o to, żeby używane przez nas narzędzia zapewniały poufność komunikacji i ochronę obowiązującej naszych prawników tajemnicy zawodowej.

6.4. Jeśli nie uzgodniliśmy z Państwem inaczej, do świadczenia Usług używamy narzędzi pakietu Microsoft 365 (w tym Microsoft Teams) dostarczanych nam przez spółkę Microsoft Ireland Operations Limited z siedzibą w Irlandii (Dublin). Jeśli nie mają Państwo zainstalowanego na swoim urządzeniu narzędzia pakietu Microsoft 365 używanego przez nas do wykonania Usługi, zapewnimy Państwu darmowy dostęp do wersji online takiego narzędzia (np. dostęp przez przeglądarkę do zaplanowanego spotkania w Microsoft Teams), w zakresie niezbędnym do skorzystania przez Państwa z Usługi.

6.5. Szczegółowe informacje o wymaganiach technicznych dla narzędzi Microsoft 365 znajdują się na stronach internetowych producenta (np. w przypadku darmowej wersji Microsoft Teams – https://support.microsoft.com/pl-pl/office/wymagania-systemowe-aplikacji-microsoft-teams-bezp%C5%82atnej-dae0234b-839c-4f85-ae75-d14ad2baa978).

7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

7.1. Ten rozdział Regulaminu dotyczy wyłącznie Konsumentów i Przedsiębiorców na Prawach Konsumenta.

7.2. Jeśli są Państwo Konsumentem lub Przedsiębiorcą na Prawach Konsumenta, mają Państwo prawo odstąpić od umowy dotyczącej Usługi w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny, z zastrzeżeniem pkt 7.7.

7.3. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (ftl Długosz Stolarski sp.k., ul. Moniuszki 6/2, 31-513 Kraków, e-mail: online@ftl.pl) o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub e-mailem). Mogą Państwo skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe (wzór jest załącznikiem do Regulaminu).

7.4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

7.5. W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakich użyli Państwo w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodzili się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

7.6. Jeżeli wyraźnie zażądali Państwo rozpoczęcia świadczenia Usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zapłacą nam Państwo kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od umowy.

7.7. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Państwu w odniesieniu do umów:

7.7.1. o świadczenie Usług, za które są Państwo zobowiązani do zapłaty ceny, jeżeli wykonaliśmy
w pełni usługę za Państwa wyraźną i uprzednią zgodą, a przed rozpoczęciem świadczenia Usług poinformowaliśmy Państwa, że po spełnieniu świadczenia przez nas (tj. po wykonaniu Usługi w pełni) utracą Państwo prawo odstąpienia od umowy, i przyjęli to Państwo do wiadomości;

7.7.2. o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które są Państwo zobowiązani do zapłaty ceny, jeżeli rozpoczęliśmy świadczenie za Państwa wyraźną i uprzednią zgodą, a przed rozpoczęciem świadczenia poinformowaliśmy Państwa, że po jego spełnieniu (tj. po dostarczeniu treści cyfrowych) utracą Państwo prawo odstąpienia od umowy, i przyjęli to Państwo do wiadomości, a my przekazaliśmy Państwu potwierdzenie na trwałym nośniku (np. e-mailem) obejmujące informację o udzielonej przez Państwa zgodzie na dostarczenie treści cyfrowej w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy.

8. NASZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ, REKLAMACJE I POZASĄDOWE ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

 

8.1. Mamy obowiązek świadczyć nasze Usługi z należytą starannością, wymaganą od profesjonalisty, z uwzględnieniem przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz obowiązujących naszych prawników zasad etyki zawodowej (Kodeks Etyki Radcy Prawnego, Zbiór Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu (Kodeks Etyki Adwokackiej), Zasady Etyki Doradców Podatkowych).

8.2. Jeśli zamawiają Państwo Usługę i nie są Państwo Konsumentem, nasza odpowiedzialność wobec Państwa z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi (bez względu na podstawę tej odpowiedzialności) jest ograniczona do trzykrotności wynagrodzenia netto (bez podatku VAT) należnego nam od Państwa za tę Usługę zgodnie z umową. Ponadto nasza odpowiedzialność nie obejmuje utraconych korzyści ani szkód pośrednich.

8.3. Wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności, o których mowa powyżej, nie dotyczą szkód wyrządzonych umyślnie ani tych przypadków, gdy wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności jest niedozwolone przez prawo.

8.4. Jeśli wykonamy Usługę nienależycie lub nie wykonany jej w ogóle, odpowiadamy wobec Państwa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa – przede wszystkim zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego. Jeśli uważają Państwo, że wykonaliśmy Usługę nienależycie lub nie wykonaliśmy jej
w ogóle, mogą Państwo złożyć do nas reklamację.

8.5. Reklamację mogą Państwo złożyć na piśmie (na nasz adres siedziby) lub e-mailem na adres online@ftl.pl. W reklamacji powinni Państwo wskazać przyczynę reklamacji i podać, czego się domagają (treść żądania). Na Państwa reklamację odpowiemy w terminie 14 dni od jej otrzymania. Odpowiedzi udzielimy na piśmie lub e-mailem (w zależności od tego, w jaki sposób złożyli Państwo reklamację).

8.6. Jeśli są Państwo Konsumentem, mogą Państwo uzyskać pomoc przy załatwieniu reklamacji, zwracając się do miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów, świadczącego bezpłatną pomoc i poradnictwo w zakresie ochrony interesów Konsumentów.

8.7. Istnieją pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń (pozasądowe metody rozwiązywania sporów). Więcej informacji na ich temat znajdą Państwo na stronie: https://polubowne.uokik.gov.pl/. Skorzystanie z takich pozasądowych metod rozwiązywania sporów zależy od zgodnej woli Państwa i naszej. O ile taki obowiązek nie wynika z obowiązującego prawa, nie korzystamy jednak z takich pozasądowych metod rozwiązywania sporów.

8.8. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ jest dostępna platforma internetowego rozstrzygania sporów (ODR ― ang. online dispute resolution) stworzona przez Komisję Europejską. Stanowi ona punkt dostępu dla Konsumentów i przedsiębiorców pragnących pozasądowo rozwiązać spór dotyczący towarów lub usług zakupionych przez Internet. Platforma ta została uruchomiona na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich).

9. DANE OSOBOWE

 

9.1. Jesteśmy administratorem Państwa danych osobowych, przetwarzanych w związku z korzystaniem przez Państwa z naszego Sklepu Internetowego (oznacza to, że decydujemy o tym w jakim celu i w jaki sposób będą przetwarzane Państwa dane osobowe).

9.2. Gdy zamawiają Państwo Usługę, muszą Państwo podać nam swoje dane osobowe. Dane te przetwarzamy przede wszystkim w celu wykonania Usługi, a także wykonania naszych obowiązków wynikających z przepisów prawa (w tym takich jak wystawienie Państwu faktury).

9.3. Więcej informacji o przetwarzaniu przez nas Państwa danych osobowych znajdą Państwo w naszej polityce prywatności na stronie www.ftl.pl.

10. POSTANOWIENIE KOŃCOWE

 

10.1. Możemy zmienić Regulamin ze skutkiem na przyszłość. Do Usługi, którą Państwo zamówili w Sklepie Internetowym stosuje się Regulamin w wersji, którą zaakceptowali Państwo podczas składania zamówienia na Usługę.

10.2. Regulamin podlega prawu obowiązującemu w Polsce.

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

 

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni, bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy o świadczenie usług.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (ftl Długosz Stolarski sp.k. [dawniej: FinTaxLegal Długosz Stolarski Radcowie Prawni sp.p.], ul. Moniuszki 6/2, 31-513 Kraków, e-mail: kontakt@ftl.pl) o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub e-mailem).

Mogą Państwo skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodzili się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

W przypadku umów dotyczących świadczenia odpłatnych usług, jeżeli wyraźnie zażądali Państwo rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zapłacą nam Państwo kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.

Brak prawa odstąpienia

Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w niniejszym pouczeniu, nie przysługuje w przypadkach, o których mowa w art. 38 ustawy z dnia z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Dotyczy to m.in. umów:

1) o świadczenie usług, za które są Państwo zobowiązani do zapłaty ceny, jeżeli wykonaliśmy w pełni usługę za Państwa wyraźną i uprzednią zgodą, a przed rozpoczęciem świadczenia usług poinformowaliśmy Państwa, że po spełnieniu świadczenia przez nas (tj. po wykonaniu usługi w pełni) utracą Państwo prawo odstąpienia od umowy, i przyjęli to Państwo do wiadomości;
2) o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które są Państwo zobowiązani do zapłaty ceny, jeżeli rozpoczęliśmy świadczenie za Państwa wyraźną i uprzednią zgodą, a przed rozpoczęciem świadczenia poinformowaliśmy Państwa, że po jego spełnieniu (tj. po dostarczeniu treści cyfrowych) utracą Państwo prawo odstąpienia od umowy, i przyjęli to Państwo do wiadomości, a my przekazaliśmy Państwu potwierdzenie na trwałym nośniku (np. e-mailem) obejmujące informację o udzielonej przez Państwa zgodzie na dostarczenie treści cyfrowej w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy.

Przedsiębiorcy jednoosobowi zawierający umowę, która nie posiada dla nich charakteru zawodowego

Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, ustawowe prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, o którym mowa w niniejszym pouczeniu, przysługuje również osobie fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Używamy plików cookie, które są niezbędne do prawidłowego działania naszej witryny online.ftl.pl (niezbędne pliki cookie). Używanie takich cookies nie wymaga Państwa zgody, a ich zablokowanie może spowodować, że nasza witryna nie będzie działać prawidłowo. Więcej na ten temat znajdziesz w naszej polityce prywatności. 

Privacy Settings saved!
Ustawienie prywatności

Gdy odwiedzasz dowolną stronę internetową, może ona przechowywać lub pobierać informacje w Twojej przeglądarce, głównie w postaci plików cookie.

Te pliki cookie są niezbędne do działania witryny i nie można ich wyłączyć w naszych systemach.

Aby korzystać z tej witryny, używamy następujących technicznie wymaganych plików cookie.
  • wordpress_test_cookie
  • wordpress_logged_in_
  • wordpress_sec

Używamy WooCommerce jako systemu zakupów. W celu przetworzenia koszyka i zamówienia zostaną zapisane 2 pliki cookie. Te pliki cookie są bezwzględnie konieczne i nie można ich wyłączyć.
  • woocommerce_cart_hash
  • woocommerce_items_in_cart

OK